ЧДГ “Мечтатели”, гр. Варна

  • 0
Наименование на институцията: ЧДГ “Мечтатели”, гр. Варна
Име на кампанията или инициативата: "На улицата е опасно"
Кратко описание на инициативата:

ПРОЕКТ- „На улицата е опасно“ От 01.11.2019г. до 23.11.2018г. в ЧДГ“Мечтатели“,се проведоха ежегодните “Дни за безопасно поведение на улицата”. Образователният проект ,по който екипът на Mечтатели тази учебна година работи е под името- „На улицата е опасно“.В него взеха участие децата от петте възрастови групи.Деца,учители и помощник възпитатели се включиха в практически и обучителни занимания:”Опасни и безопасни места за игра”,“Слушай светофара“,“Моите приятели пътните знаци“,“Моята улица“.Като разучаваха забавни познавателни и отборни игри, интерактивни модели за ориентиране в звуковите сигнали на улицата,практически упражнения за адекватното поведение на улицата,изработване на макети на улици и сгради, песни, гатанки и стихотворения, малките мечтатели затвърдиха знанията си за ориентиране в реална пътна ситуация и възприемане на пътната обстановка. Всичко това се случи в двора на детската градина и „Улица Мечтатели“,чиято основна цел е децата да придобият конкретни представи за участниците в движението,светлините на светофара,съдържанието на достъпни пътни знаци и основни правила за безопасно движение.Водещи са практическите умения, формиращи се главно чрез подражаване, личен опит, целенасочено обучение, упражнение и тренировки.

Цели на инициативата:

Основните цели на проекта са: 1. Развиване и усъвършенстване на защитните механизми на децата,като участници в движението. 2. Да демонстрират желание да регулират поведението си съобразно правила и норми за безопасно движение. 3. Развиване на интелектуални умения на база познанието на правилата за движение на пешеходци и велосипедисти. 4. Изграждане у децата на конкретни представи за участници в движението; светлините на светофара и съдържанието на достъпни пътни знаци; основни правила за безопасно движение. 5. Да проявяват положително емоционално отношение към труда на хората, които се грижат за безопасността, живота и сигурността на участниците в движението. Дните за безопасно поведение на улицата приключиха с откриването на изложба на макети на кръстовища „На нашата улица“;рисунки на тема „Аз познавам правилата“ и с модели на пътни знаци от отпадъчни материали, изработени съвместно от децата и техните учители.

Целева група: , , , ,
Период на кампанията – начална дата: 01-11-2019
Период на кампанията – начална дата: 23-11-2019
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: Бяха проведенеи петсъбития в ЧДГ"Мечтатели".Едно от които в двора на градината - практическа ситуация за развиване и усъвършенстване на защитните механизми на децата,като участници в движението,а останалите се проведоха на улица"Мечтатели",чиято основна цел е децата да придобият конкретни представи за участниците в движението,светлините на светофара,съдържанието на достъпни пътни знаци и основни правила за безопасно движение.
Брой ангажирани участници: 15
Партньори на кампанията:
Постигнати успехи и резултати: Придизвикване на интерес и симулиране познавателните възможности у децата за адекватно поведение в различни пътни ситуации.Затвърдяване на знания и умения за поведение на улицата.