Х ОУ “Алеко Константинов”, гр. Перник

  • 0
Наименование на институцията: Х ОУ “Алеко Константинов”, гр. Перник
Име на кампанията или инициативата: Интерактивни уроци по БДП в подготвителна група
Кратко описание на инициативата:

Това са няколко създадени интерактивни урока, предназначени за деца от подготвителна група и първи клас. Те се провеждат на интерактивна дъска, като на учениците се дава възможност сами да поставят липсващите знаци и обозначения на правилните места. Като допълнение към този урок създадох и авторска автодидактична игра с правила за затвърждаване на знанията и уменията на малките ученици.

Цели на инициативата:

Целта на тази инициатива е съдържанието на часовете по БДП да стане по-интересно и достъпно за децата и учениците, чрез използването на интерактивни методи и средства, да могат и те да се докоснат и да създават виртуална среда, която да е безопасна за героите в урока. Целта на играта е да могат да се запомнят максимално много правила и по-важното – да могат в края на играта малките ученици да ги възпроизведат.

Целева група: ,
Период на кампанията – начална дата: 16-09-2019
Период на кампанията – начална дата: 30-05-2020
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: Бяха проведени две занимания в подготвителна група и още толкова в първи клас за периода от началото на учебната година до този момент
Брой ангажирани участници: 50
Партньори на кампанията: Нямаме партньори - всички уроци се разработват в училище, с идеята да бъдат поканени и колеги от други училища
Постигнати успехи и резултати: Този вид уроци са изключително интересни за тази възрастова група - 6-8годишни. Всички знаем, че ученето под форма на игра е един от най-ефективните методи за възпхриемане на учебното съдържание.