Основно училище “Ангел Кънчев”, гр. Русе

  • 4
Наименование на институцията: Основно училище “Ангел Кънчев”, гр. Русе
Име на кампанията или инициативата: "Да пазим децата на пътя"
Кратко описание на инициативата:

В подкрепа на инициативата “Да пазим децата на пътя” е провдена кампания в начален етап, която обхваща,следните мероприятия:изготвяне на маршрутни карти за безопасния път от дома до училище и обратно – 1 и 2 клас; запознаване с правилата при пресичане на кръстовище и прилагане на наученото-1 клас; организиране на изложба “С очите си видях бедата” за учениците от начален етап”; изготвяне на книжки по БДП-2 клас; проведено занятие под наслов “Бъди внимателен-спаси живот”-3 клас; проведен практически урок “Пресичам безопасно”-4 клас

 

Цели на инициативата:

Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като участници в движението по пътищата.
Осигуряване на ефективни знания по безопасност на движението по пътищата за всички ученици от начален етап.

Целева група:
Период на кампанията – начална дата: 20-09-2023
Период на кампанията – начална дата: 05-10-2023
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: 6 бр., ОУ "Ангел Кънчев"
Брой ангажирани участници: 185
Партньори на кампанията: Родители и Обществен съвет
Постигнати успехи и резултати: Децата придобиват необходимите знания за правилата, които трябва да се спазват на пътя.