• 0
Наименование на институцията: Дончо Нанов Дончев
Име на кампанията или инициативата: радио и телевизия
Кратко описание на инициативата:

Епиграми с тематика за безопасността на движението по пътищата на България.

Цели на инициативата:

Възпитаване на участниците в движението за безопасност чрез средствата на сатирата.

Целева група: , , , ,
Период на кампанията – начална дата:
Период на кампанията – начална дата:
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане:
Брой ангажирани участници: 1
Партньори на кампанията:
Постигнати успехи и резултати: