• 204
Наименование на институцията: ДГ 155 “Веселина”
Име на кампанията или инициативата: Кампания „Пазете детския живот на пътя!“
Кратко описание на инициативата:

Кампания  „Пазете детския живот на пътя!“ е част от институционалната Програма на безопасността на движението по пътищата в ДГ155“Веселина“, даваща кратко и ясно послание  за ефикасен и ефективен подход към пътната безопасност. В рамките на определеното време бяха представени иновативни образователни практики, базирани на практически дейности с възможност  за физическа активност на децата, движение и управление на нови ситуации,  взаимодействие с природата и  родителите. Кампанията започна с раздаване от деца на родители символични послания за безопасно поведение, дисциплина и култура на пътя, от родителите получиха светлоотразителни стикери с  мотото на кампанията.  Като силна страна се определи  работата в екип, съставен от учители по групи и преподавателите от доп.дейности /приложни изкуства, спорт/,  с което се осигури по-добър резултат в обучението. Сътрудничеството през тази седмица с доброволците от БЧК постави начало на едномесечно обучение чрез игри с отношение към превенцията на здравето и повишаване информираността за рисковите фактори за намаляване броя на травмите и злополуките по пътищата. През цялото време ДГ бе отворена за родители и активностите се споделяха в затворените групи и на сайта на ДГ, което считаме за малка, но много важна добавена стойност по отношение на образователната интеграция, социалното включване на децата и родителите в образователно-възпитателния процес по БДП в детската градина; правилното възпитание и формиране на ценности и уважение към правилата за движение по пътищата.

Цели на инициативата:

Глобални цели: По-добро познаване и разбиране на правилата за движение в различни ситуации, повишаване уменията чрез практически упражнения и опит да се промени отношението към осъзнаването на риска, личната безопасност и безопасността на другите участници в движението. Предотвратяване ПТП в района около ДГ
Подцели: Определяне на предпазни мерки за поведение и движение по безопасен маршрут до ДГ /сигнали, знаци, маркировка, запознаване с ангажиментите на служителите в поддръжка на крайпътната зона окола ДГ/; Превенция на риска за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като участници в движението по пътищата; Развитие на социално отговорна организационна култура за БДП, мотивация на участниците и популяризиране на активностите на ДГ“Веселина“ по БДП, обогатяване на материално техническата база.

Целева група:
Период на кампанията – начална дата: 20-11-2023
Период на кампанията – начална дата: 24-11-2023
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: 5/пет/ - в ДГ155"Веселина"
Брой ангажирани участници: 100 деца, 20 учители, 2 мед. сестри
Партньори на кампанията: младежки БЧК, родители
Постигнати успехи и резултати: Отчита се като най-положително това, че включените образователни активности съчетават познания, умения и поведение, водещо до: Осъзнаване според възрастовите особености правилата за пътната безопасност и правата на детето като участник в движението. Интегриране БДП по занимателен начин в различни дейности и направления и възможност за наблюдение на иновативни практики. Новаторско обогатяване пространството в ДГ за нагледност и работа по БДП. Завишена професионалната ангажираност Надграждане ефективното общуване с деца, родители, партньори. Широка гласност с акцент социалната цел на пътната безопасност, свързана с опазване на детския живот и създаване благоприятна среда за партньорство с външни структури. Завишен интерес на родителската общност към живота в детската градина и политиката за БДП. Демонстрация повенденчески модели за намаляване рисковото поведение на пътя: Ограничаване неправилното паркиране в района на детската градина. Повишен контрол от страна на родители по време на движение на децата по тротоара до детската градина.