ДГ № 90 “Веса Паспалеева”

  • 0
Наименование на институцията: ДГ № 90 “Веса Паспалеева”
Име на кампанията или инициативата: Приятели на колела
Кратко описание на инициативата:

Проектът е насочен към изграждане на елементарни представи и понятия за патното движение и възпитаване на транспортна култура при ежедневното придвижване на малките участници в движението пеша или с колело. Приоритет е включването на реални пътно-транспортни ситуации в безопасна и защитена територия, с цел създаване на условия за съвременно обучение и възпитание на децата по пътна безопасност. Като резултат от провеждането на заложените дейности са постигнати възпитание в толерантно, отговорно и безопасно поведение на децата като участници в пътното движение, както като пешеходци така и като водачи на превозни средства.

Цели на инициативата:

Целите пряко кореспондират с предизвикателството на нашето време да се гарантира безопасността на децата на пътя: 1.Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на децата и родителите в района на детската градина. Осъществяване на ефективно обучение в подготвителните групи, формиране на система от специални знания, умения и навици за адекватно поведение на улицата 2.Стимулиране на желание за здравословен начин на живот чрез системно използване на велосипед като средство за придвижване и спорт и опазване на околната среда.

Целева група: , ,
Период на кампанията – начална дата: 01-05-2019
Период на кампанията – начална дата: 31-12-2019
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: 1.Среща на децата и родителите им с лектор от Българска Асоциация на пострадали при катастрофи в фоайето на детската градина; 2.Спортен празник "Велосипед и хвърчило" със състезателен елемент с участието на децата, техните родители и гостите в Северния парк; 3.Открит урок по безопасност на движението с участието на мотористите от мотоклуб "Скитници"- двора на детската градина; 4.Детска конференция по безопасност на движението - в гр. Щурче при детска градина №90 5.Оформяне на изложба с рисунки на тема7 "Движим се безопасно по улицата" - детска градина №90 6.Кинолектория на тема "Правилата за движение на улицата" - сградата на ДГ№90
Брой ангажирани участници: 312
Партньори на кампанията: Мото клуб "Скитници" Българска Асоциация на пострадали при катастрофи
Постигнати успехи и резултати: - Придобиване на знания и умения у децата чрез иновативни подходи и практическото им приложение в житейски ситуации; - Ползотворно партньорство между всички участници във възпитателно-образователния процес, в интерес на опазване здравето и живота на децата и поддържане на детския интерес при анализ на ситуации на улицата; - Развиване на умения за активно гражданство чрез участие на децата в иновативни образователни форми при обучението по БДП; - Формиране на толерантност и уважение към другите участници в движението.