• 0
Наименование на институцията: ДГ № 79 “Слънчице”
Име на кампанията или инициативата: "Животът на детето е безценен"
Кратко описание на инициативата:

“Включените в проекта дейности – информационни срещи, открити практики и състезания, обучения на учители, съвместни инициативи с родителите, срещи с представители на КАТ, дава успешна визия на проекта и допринася за постигане на оптималност при реализацията му, както и устойчивост на проекта”.

Цели на инициативата:

Проектът допринася за подобряване оптималните условия за безопасно придвижване на децата и родителите в прилежащите райони на детската градина.

Целева група: , , , , ,
Период на кампанията – начална дата: 07-05-2019
Период на кампанията – начална дата: 31-10-2019
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: 1.Открита педагогическа практика "Движим се безопасно" 2.Изработване на дидактични материали по БДП. 3.Състезание Познавам пътните знаци" 4."Седмица на пешеходна безопасност" 5."Светофар" - мултимедийна презентация 6.Отбелязване Световен ден за възпоменание на жертвите от ПТП
Брой ангажирани участници: 170
Партньори на кампанията: СО, ОС, УН, Партньори по Еразъм+
Постигнати успехи и резултати: 1.Постигане на физическа дееспособност на деца със СОП. 2.Формиране у децата знания и интерес към уличното движение. 3. Активно отношение на родителите към движението по пътищата.