ДГ “Снежанка”, гр. Русе

  • 2
Наименование на институцията: ДГ “Снежанка”, гр. Русе
Име на кампанията или инициативата: Конкурс на фондация "Годишни награди за пътна безопасност" за 2023 година
Кратко описание на инициативата:

Във връзка с плануваните инициативи от Комисията по безопасност на движението в детската градина бе организирано посещение на Първа и Втора  районни служби за пожарна и аварийна безопасност на населението в град Русе. Благодарение на съдействието на Директора на ПБЗН-Русе комисар Светослав Войчев и целия състав,децата от ДГ ” Снежанка” бяха запознати с пожарните автомобили,техниката,екипировката,базата и с труда на пожарникарите.

През септември 2023 година (16-22 септември) децата и учителите от детската градина активно взеха участие в кампанията на “Европейска седмица на мобилността” с рисунки на тема “Автомобили на бъдещето”. ДГ “Снежанка” бе наградена с грамота за активно участие в кампанията от Кмета на Община Русе -Пенчо Милков.

За четвъртите групи към ДГ “Снежанка” бе организирана викторина,свързана с безопасността на движението. В нея децата показаха знания,умения и компетенции по темата.

Във всички възрастови групи периодично се провеждаха допълнителни игри, състезания и ситуации,свързани с БДП.

Цели на инициативата:

Стимулиране,популяризиране и поощряване на добри практики,свързани с защита на населението.
Запознаване на децата с автомобили със специално предназначение-пожарен автомобил.

Целева група:
Период на кампанията – начална дата: 01-10-2021
Период на кампанията – начална дата: 31-12-2023
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: 2 събития- Първа и Втора противопожарна служба и защита на населението в град Русе; Община Русе
Брой ангажирани участници: Над 300 деца
Партньори на кампанията: Първа и Втора противопожарна служба и защита на населението в град Русе; Община Русе
Постигнати успехи и резултати: Повишаване знанията на децата по БДП;стимулиране и мотивиране на подрастващите да се грижат за своята и на другите безопасност на пътя и в дома си.