• 0
Наименование на институцията: ДГ “СЛЪНЧО”, гр. Пещера
Име на кампанията или инициативата: "На червено спри"
Кратко описание на инициативата:

Целта на нашата инициатива са да се разширят и обогатят знанията на децата за пътното движение,елементите на пътната среда и формиране на умения за безопасното поведение на пътя. Инициативата ни е насочена към децата.

Цели на инициативата:

Ориентиране в нормите на безопасно движение и регулирано поведение чрез социалната роля “бъдещ ученик” анализ на пътна ситуация

Целева група: , ,
Период на кампанията – начална дата: 01-10-2019
Период на кампанията – начална дата: 31-05-2020
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: ежедневно през месец ноември 2019
Брой ангажирани участници: 92
Партньори на кампанията: Пътна полиция - Пещера
Постигнати успехи и резултати: Според нас чрез инициативата „На червено спри!” ,провеждана всяка учебна година ние постигаме поставените цели да разширяваме и обогатяваме знанията на децата за безопасно поведение на пътя.За това свидетелства и провежданата два пъти в годината анкета с родителите.Резултатите от анкетата сочат,че по-голямата част от родителите считат,че детето е получило добри знания по БДП в детската градина.