ДГ “Пролет”, гр. Пазарджик

  • 0
Наименование на институцията: ДГ “Пролет”, гр. Пазарджик
Име на кампанията или инициативата: "Подготвен ли си на пътя, възрастта е без значение!"
Кратко описание на инициативата:

Времето , в което живеем, наситено с негативна статистика относно пътните произшествия, проблемът за пътната безопасност на подрастващите е изключително актуален. Психофизиологичните особености на детето в предучилищна възраст и промените, които настъпват в когнитивната, емоционалната, волевата сфера са благоприятна основа за поставяне началото на обучението по безопасност на движението. Ние като учители приемаме работата си в тази област като лична кауза за опазване здравето и живота на нашите деца като участници в пътното движение. Използвайки рационално богатството на сензитивни точки в тази възраст през изминалата година реализирахме различни инициативи свързани с пътната безопасност. Всички те бяха обединени под мотото – “Подготвен ли си на пътя, възрастта е без значение!”

Цели на инициативата:

Изработване модел на педагогическа технология стимулираща безопасното поведение на децата при движение по улиците и умения за спазване на правила за улично движение.

Целева група: , , ,
Период на кампанията – начална дата: 15-09-2018
Период на кампанията – начална дата: 15-09-2019
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: 1. Изготвяне на кътове по БДП предназначени за обучението на децата от всички групи в детската градина - ДГ "Пролет" 2. Изготвяне на табла в занималните на групите - ДГ "Пролет" 3. Повишаване квалификацията на учителите, свързана с обучението по БДП 4. Отбелязване на Европейския ден без загинали на пътя - ДГ "Пролет" 5. Провеждане на екскурзии до гр.Пловдив и гр. Копривщица 6.Наблюдения, беседи, разговори по инициирани от децата или обстоятелствата теми през цялата година - ДГ "Пролет", парк-остров "Свобода"
Брой ангажирани участници: 150
Партньори на кампанията: КАТ "Пътна полиция" РИО-гр.Пазарджик Детска градина "Юрий Гагарин"-гр.Пазарджик Начално училище "Никола Фурнаджиев"- гр.Пазарджик
Постигнати успехи и резултати: Формирането на детското безопасно поведение винаги е било приоритет за екипа на детска градина "Пролет". В нашата ежедневна работа се извършва целенасочена и професионално подготвена предучилищна подготовка за успешна адаптация на децата като участници в движението още от най-ранна възраст. Интегрирането на основните дейности и форми на работа провеждани в детската градина доведе до целенасочено въздействие при овладяване и затвърдяване на правилата за улично движение. Анализът на резултатите ни даде възможност да направим следните изводи: Децата успяват да мотивират поведението си и да преценят действията си като адекватни на дадена ситуация. Много често допусканите грешки са в резултат от подражанието на недобросъвестни възрастни. Успешно беше разработена и апробирана педагогическа технология за стимулиране на безопасно поведение на децата при движение по улиците. В този динамичен свят проблемът със самосъхранението и оцеляването е изключително актуален. Ще се радваме ако с нашата работа сме успели да бъдем полезни!