• 0
Наименование на институцията: ДГ “КОКИЧЕ”, с. Грашево
Име на кампанията или инициативата: "Безопасността на нашите ДЕЦА"
Кратко описание на инициативата:

Последователност от инициативи, чиято цел е да се фокусира вниманието на всички ангажирани с образователната институция страни върху болезнения проблем: опазване живота и здравето ни на пътя!

Цели на инициативата:

– Формиране на знания, умения и навици по безопасност на движението и превръщането им в поведение за съхранение, отговорност и дисциплина на пътя от ранна детска възраст. – Децата да осъзнаят себе си, като активни участници в движението по пътищата. – Да откриват опасностите, които крие улицата и да усвоят модели на безопасно поведение.

Целева група:
Период на кампанията – начална дата:
Период на кампанията – начална дата:
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: 4 проведени събития на територията на детската градина и площада пред нея.
Брой ангажирани участници: 35
Партньори на кампанията: РПУ Велинград - п-й Алеко Гальов Кметство Грашево
Постигнати успехи и резултати: На първо място затвърдихме и надградихме познанията на децата по БДП, на второ - обогатихме кабинета и трето - провокирахме чувства на близост, значимост и удовлетвореност от работата в екип: учител - дете – родител.