ДГ “Катя Ванчева”, град Батак

  • 0
Наименование на институцията: ДГ “Катя Ванчева”, град Батак
Име на кампанията или инициативата: "Учим и играем и накрая всичко знаем"
Кратко описание на инициативата:

Като пешеходец,водач на велосипед или пътник в превозното средство, детето е безпомощно и уязвимо, ако не познава правилата на движение по пътищата и му липсва поведение, адекватно на пътната му безопасност. Има начин как да предпазим децата си, като им помогнем да усвоят и изпълняват определени, не сложни за изпълнение препоръки за движение по улицата. Опазването живота и здравето на децата е първостепенна задача на съвременното общество. Запознаването с правилата за улично движение започва в дома, от семейството, но то е неорганизирано и недостатъчно. В условията на детската градина учебното съдържание по БДП е изключително важен елемент от цялостната възпитателно-образователна дейност. Възпитанието и обучението по БДП е вид социално учене, при което водеща е ролята на практическите умения, на нравствените аспекти, формиращи се главно чрез подражаване, личен опит, целенасочено обучение, упражнения и тренировки и не може да се приравни към нито един от изучаваните предмети в отделните групи на детската градина. Затова и ние, педагозите от детска градина „Катя Ванчева“ се стремим всяка година да планираме различни дейности и мероприятия за да дадем на децата следното: 1.Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешна адаптация към условията и движението по пътя. 2.Запознаване на децата с опасностите по пътя, начините за тяхното предотвратяване и защита на човека от въздействия с опасен характер предизвикани от уличното движение. 3.Ефективно използване на съвременните информационни и мрежови технологии за повишаване качеството на възпитателно-образователния процес.

Цели на инициативата:

1.Опазване здравето и живота на децата 2.Овладяване на знания, умения и навици за безопасно движение по пътищата на децата от предучилищна възраст 3.Практическо приложение на придобитите умения в реална пътна среда 4.Повишаване компетенцията на учителите чрез разглеждане и обсъждане на положителни практики по БДП в детската градина

Целева група:
Период на кампанията – начална дата: 17-09-2018
Период на кампанията – начална дата: 31-05-2019
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: 1.На 23.10.2018 година - разговор с представители на КАТ – Пещера с децата от II смесена и IV смесена подготвителна група. 2. На 19.11.2018 година във II смесена група- педагогическа ситуация на тема: “На пътя е опасно“ във връзка с 18.11.2018 г. - Ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортните произшествия. На 19.11.2018 година в IV смесена подготвителна група- педагогическа ситуация на тема: “На червено спри, на зелено премини“ във връзка с 18.11.2018 г. - Ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортните произшествия. 3.На 21.02.2019 година - практическа ситуация на тема: “Това го знае всяко хлапе“в IV смесена подготвителна група. На 22.02.2019 година - практическа ситуация на тема: “Това го знае всяко хлапе“в II смесена група. 4.На 18.04.2019 година - разговор-беседа с децата и презентация на тема: “Пътно движение“. 5.На 9.05.2019 година – Участие в Световната седмица по БДП от 6 до 12 май 2019 година.
Брой ангажирани участници: 55
Партньори на кампанията: -РПУ-Батак -КАТ-Пещера -Световната здравна организация в България, Държавна агенция “Безопасност на движението по пътищата” и Българска Асоциация на Пострадали при Катастрофи - Световна седмица по БДП от 6 до 12 май 2019 година -Резолюция на Генералната асамблея на ООН - отбелязване Ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортните произшествия.
Постигнати успехи и резултати: 1.Децата са по-уверени и спокойни, защото притежават минимума от знания, умения и навици за безопасно движение по пътищата. 2.Прилагат на практика наученото, осъзнават социалната си роля в реална пътна среда и реагират адекватно на пътни ситуации. 3.Предават своите знания и на родителите, когато са пътници в автомобила. 4.Участват в различни инициативи по БДП, като се включват със знания, идеи и правилни решения.