• 0
Наименование на институцията: ДГ “Изгрев”, гр.Пещера
Име на кампанията или инициативата: “НА ЧЕРВЕНО СПРИ - НА ЗЕЛЕНО ПРЕМИНИ –СПАСИ ЖИВОТ“
Кратко описание на инициативата:

Традиция е всяка учебна година в ДГ“Изгрев“ да провеждаме мероприятия и инициативи, свързани с безопасността на децата по пътя,за повишаване културата на пътя и предотвратяване на пътно транспортни произшествия. 2018-2019г. протече под мотото“ НА ЧЕРВЕНО СПРИ – НА ЗЕЛЕНО ПРЕМИНИ –СПАСИ ЖИВОТ“.

Цели на инициативата:

Целта на нашите инициативи е да разширяваме и обогатяваме знанията и уменията на децата за движението по пътищата и превръщането им в поведение за съхранение, отговорност и дисциплина Инициативите ни са насочени към децата- пешеходци, децата – водачи на велосипеди, децата-пътници.

Целева група: , ,
Период на кампанията – начална дата: 15-09-2018
Период на кампанията – начална дата: 31-05-2019
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: Във връзка с набелязаните цели,приоритети и направления ,през месец ноември 2018г. в ДГ“Изгрев се реализира: 1. открита практика в Трета група на тема:”Улично движение” 2.Проведохме и открити моменти по групи, 3. изложба на детско творчество по темата, 4.наблюдения на кръстовища със светофар, пешеходна пътека, кръгово движение, пътни знаци и други елементи на пътната среда и участници в пътното движение, 5.мултимедийни презентации,анкети с родители. 6.Завършек на тази поредица от дейности, , посветени на безопасното движение по пътищата, беше шоу “ НА ЧЕРВЕНО СПРИ - НА ЗЕЛЕНО ПРЕМИНИ-СПАСИ ЖИВОТ“. Шоуто беше проведено в два етапа – във физкултурния салон на детската градина и в градския парк с участието на различни обществени институции под формата на състезателни игри, етюди с герои, тематична музика, песни, танци и гатанки.
Брой ангажирани участници: 100
Партньори на кампанията: -Община Пещера -КАТ -Родителите на децата -общински детски гради
Постигнати успехи и резултати: Децата осъзнават нуждата от спазване на правила за безопасно движение. Повечето осъзнават ,че на улицата е опасно без придружител. Разширихме и обогатихме знанията и уменията на децата за движението по пътищата и превръщането им в поведение за съхранение, отговорност и дисциплина