ДГ “Валентина Терешкова”, гр. Пазарджик

  • 0
Наименование на институцията: ДГ “Валентина Терешкова”, гр. Пазарджик
Име на кампанията или инициативата: "Спазвай правилата за движение"
Кратко описание на инициативата:

Темата “Безопасност на движението” е актуална и непрекъснато коментирана. Тя няма време във времето. Особено след непрекъснатото увеличаване на превозните средства навсякъде. Произшествията са се случвали, случват се породени от различни причини. От гледна точка на основните фактори – шофьор и пешеходец екипът на ДГ”Валентина Терешкова” гр. Пазарджик, разглежда един нестандартен ъгъл на същността: “ Децата на пътя– безопасност и доверие”, състезание по безопасност на движението по пътищата с децата от всички групи в детската градина. Психотерапия на вниманието, дисциплината, толерантността, уважението, познанието изгражда сигурността на безопасност, доверие и поведение. Личната заинтересованост към тези, които обичаме, е опазването на здравето и живота им. С особено ярко звучене тя е за най – малките, които често са палави, невнимателни, забързани, устремени към игрите и конкретните си цели, пренебрегвайки опасностите, сами провокират безпокойствие и хаос на пътя. Семейство и детска градина са образцовия авторитет за “ правилно” и “неправилно”. Когато член от семейството нарушава правилата за движение със самочувствието, че на възрастните им е “ позволено”, детето е раздвоено и объркано. Няма нищо по-хубаво от организиране на примерен модел на реални вероятни взаимоотношения, още повече и в защита на безопасно поведение на пътя. За тази цел разработихме инициатива в ДГ”Валентина Терешкова” на тема: “СПАЗВАЙ ПРАВИЛАТА ЗА ДВИЖЕНИЕ”

Цели на инициативата:

Цел: Практическо усъвършенстване и демонстриране на знания и умения от децата, за ориентиране в нормите на безопасност и правилата за улично движение. Под цели: 1.Създаване на условия детето да осъзнае естествените елементи на пътно транспортната обстановка- пешеходци, превозни средства, пътни знаци, маркировка, средства за регулиране на движението. 2.Формиране на правилни реакции за справяне с конкретна ситуация съобразно получените знания и опит. 3.Формиране на основни групи умения: 3.1.Умения за защита – на сензомоторно равнище. 3.2.Интелектуални умения-базирани на познаването на правилата за движение на пешеходци и велосипедисти, умения за анализ, сравнение, откриване на причинно-следствени връзки. 3.3.Практически умения.

Целева група: , , , ,
Период на кампанията – начална дата: 15-09-2018
Период на кампанията – начална дата: 30-05-2019
Обхват на кампанията:
Брой проведени събития и място на провеждане: 1.Изложба в ДГ по темата. 2.Рисунка на асфалт в района на ДГ. 3.Беседа от представител на КАТ. 4.Презентация и викторина с децата по темата. 5.Практическо занимание с мед.с-ра за оказване на първа помощ при травма от ПТП. 6.Състезание по БДП- Общинско 7.Състезание по БДП- ниво ДГ
Брой ангажирани участници: 200
Партньори на кампанията: 1. Община Пазарджик 2.РУО Пазарджик 3.Пътна полиция 4.Родители 5.Общественост
Постигнати успехи и резултати: Постигнати резултати Участието на децата и техните родители в реализираната инициатива бе пряко свързано с опазване на живота и здравето на децата от една страна, и с подготвянето на знаещи, културни и дисциплинирани участници в движението утре, от друга. Проведената инициатива даде възможност на всички участници да приложат на практика своите знания по изучаваната материя като същевременно да обогатят информираността си по темата. Проведеното мероприятие, помогна на децата от предучилищна възраст да надградят своите знания и умения, самодисциплина и ценности и да се обогати жизненият им опит за безопасно детско поведение на улицата. Чрез реализираната инициатива, ние успяхме да възпитаме у децата личностна култура за безопасно поведение на улицата, която да развиват и за в бъдеще.