Общи условия

I. ОРГАНИЗАТОРИ

1. Организатор на конкурса “Годишни награди за пътна безопасност” (Конкурса; ГНПБ) е Фондация “Годишни награди за пътна безопасност”, EИК: 176188890, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Лайош Кошут” № 16.

2. Конкурсът ще се проведе съгласно настоящите Общи условия, които са задължителни за всички участници в Конкурса.

II. ЦЕЛ НА КОНКУРСА

3. “Годишни награди за пътна безопасност” е конкурс за реализирани инициативи в областта на пътната безопасност, които номинират и отличават добрите практики в областта на безопасността на движението, повишаване на културата на пътя и предотвратяване на пътно транспортни произшествия.

4. Основните цели на организатора – Фондация “Годишни награди за пътна безопасност” – са:

 • Организиране на ежегоден конкурс за връчване на годишни награди за пътна безопасност в различни категории;
 • Стимулиране, популяризиране и поощряване на добри практики за пътна безопасност;
 • Въвеждане на европейски добри практики за пътна безопасност;
 • Превенция по отношение пътната безопасност и борба с пътния травматизъм;
 • Реализация на програми за пътна безопасност, развитие и закрила на всички участници в движението;
 • Организиране, финансиране, подпомагане на проекти и разработване на програми свързани с безопасността на движение по пътищата, както и участие и предложение при промяна на нормативната база в областта на пътната безопасност;
 • Да съдейства за промяна на законодателството към изравняване с европейските стандарти в областта на пътната безопасност.

III. СРОК И МЯСТО ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

5. Ежегодно в конкурса могат да кандидатстват реализирани инциативи за пътна безопасност в следните категории:

 • Инициативи за пътна безопасност от неправителствени организации.
 • Инициативи за пътна безопасност от фирми и корпорации.
 • Инициативи за пътна безопасност от държавни институции и местни администрации.
 • Журналистически материали, публикации в пресата, журналисти, предавания и медии отразяващи проблемите на пътната безопасност.
 • Инициативи за пътна безопасност от учебни заведения (в страната/ в София).
 • Специална награда на служител на пътна полиция, с личен принос (предотвратил пътен инцидент, участвал в спасяване на пострадали при ПТП или оказал помощ на такива хора).

Всеки кандидат попълва заявление за участие в съответната категория. Заявленията се разглеждат и номинират за участие в конкурса в годината в която са подадени и не се прехвърлят за следваща.

6. Условията за участие, номинираните кампании/инициативи, журито, победителите и гласуването от публиката, са достъпни на уебсайта на Фондация “Годишни награди за пътна безопасност” (https://nagradi.org/).

7. Гласуването за Награда на публиката може да бъде осъществено от всеки регистриран потребител в сайта на ГНПБ (https://nagradi.org/).

IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

8. В конкурса имат право да участват инициативи в областта на пътната безопасност, които са реализирани през годината, в която е подадено заявление за участие в ГНПБ.

V. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ

9. Конкурсът се провежда в шест категории:

 • Инициативи за пътна безопасност от неправителствени организации.
 • Инициативи за пътна безопасност от фирми и корпорации.
 • Инициативи за пътна безопасност от държавни институции и местни администрации.
 • Журналистически материали, публикации в пресата, журналисти, предавания и медии отразяващи проблемите на пътната безопасност.
 • Инициативи за пътна безопасност от учебни заведения (в страната/ в София).
 • Специална награда на служител на пътна полиция, с личен принос (предотвратил пътен инцидент, участвал в спасяване на пострадали при ПТП или оказал помощ на такива хора).

10. Кампания/Инициатива, за която е подадено заявление, бива номинирана за участие в конкурса, ако отговаря на Общите условия и Регламента за участие в ГНПБ.

11. Във всяка от категориите бива избран победител измежду всички номинирани. Победителят се определя от журито на конкурса. Наградата на публиката се определя съгласно настоящите Общи условия за провеждане чрез гласуване в интернет страницата на ГНПБ.

12. Всички материали, с които номинациите са представени на интернет страницата на ГНПБ, са предоставени от кандидатстващите с Кампанията/Инициативата и се приемат за авторски на съответния кандидатстващ, доколкото не ни е известно друго. ГНПБ не носят отговорност, ако участникът е нарушил авторското право на трето лице и си запазват правото да го дисквалифицират от участие в Конкурса.

VI. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛЯ

13. Ежегодно Победителят във всяка категория се определя от журито на Конкурса, чийто състав се публикува на сайта на ГНПБ (https://nagradi.org/). Решението на журито е окончателно.

14. Ежегодно имената на победителите се обявяват на специална Церемония по връчване на “Годишни награди за пътна безопасност”. Имената на победителите във всяка категория и на победителя от гласуването на публиката ще бъдат публикувани на сайта на ГНПБ (https://nagradi.org/) до три дни след деня на церемонията по връчване на наградите.

VII. ГЛАСУВАНЕ ОТ ПУБЛИКАТА

15. Гласуването от публиката става възможно само и единствено след като заявленията за конкретната година са обработени и са налице всички Номинирани.

15.1. Гласуването става с валидна регистрация в интернет страницата на конкурса. Регистрирани потребители на “Годишни награди за пътна безопасност” (https://nagradi.org/) могат да използват своите данни за включване. След включване в системата, всеки потребител ще може да гласува по веднъж във всяка от изброените в т. 9 категории. Гласуването става след избор на бутона до съответната номинация и натискане на бутона “Гласувай” в края на полето с номинации. След гласуване, гласът на потребителя остава в системата и не е възможно (в същата категория) гласуването да бъде повторено в или променено.

16. Наградата на публиката се определя като се преброят валидните в системата гласове, записани до изтичането на крайният срок, определен от ГНПБ за всяка година.

16.1. Сроковете за гласуване се публикуват на сайта на ГНПБ (https://nagradi.org/) ежегодно.

17. ГНПБ си запазват правото да не отчетат гласове, подадени извън обявените (за конкретната година) срокове.

VIII. НАГРАДИ

18. Наградите в Конкурса са предоставени и осигурени от Организатора и/или Партньорите както следва:

18.1. Награда на журито във всяка категория:

 • Плакет и грамота за победител за наградата на Журито в “Годишни награди за пътна безопасност”, предоставени от Фондация „Годишни награди за пътна безопасност;
 • Специална награда (Грамота) за поощряване на Кампания/Инициатива.

18.2. Награда на публиката във всяка категория: Грамота за победител за награда на публиката в “Годишни награди за пътна безопасност”, предоставена от ГНПБ;

18.3. Предметни награди (в случай, че има такива) на победителите се осигуряват от партньорите на ГНПБ и биват разпределени в съответствие с договорните споразумения между ГНПБ и партньора, предоставящ наградата.

19. Не се разрешава никакво прехвърляне, възлагане или замяна на награди от страна на победителите.

20. Всяка награда се осигурява от посоченото в т. 18 по-горе лице. В случай, че някой от организаторите и партньорите виновно не изпълни задължението си да осигури и предостави наградите в Конкурса, всеки победител може да предяви претенциите си за получаване на наградата единствено към съответната страна, осигурила наградата, както и да търси обезщетение за неизпълнение от виновната страна.

IX. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

21. Наградите на журито и на публиката се връчват на специална церемония, датата и мястото на която се публикува ежегодно на сайта на Конкурса (https://nagradi.org/). Всички Номинирани за конкретна година получават покана за присъствие на церемонията по e-mail която включва дата, място и начален час на церемонията.

22. В случай, че избран победител не присъства на церемонията и не е подсигурил свой представител, наградата остава в ГНПБ за 30 дни. В рамките на този период, победителят трябва да се свърже с ГНПБ за уточняване на начина по който ще получи наградата. В случай, че откаже да получи наградата, последната по преценка на Организатора и партньорите може да се присъди на друг номиниран или да бъда обезсилена.

23. Транспортните разходи, които евентуално биха възникнали за получаване на наградата, са за сметка на съответния награден.

X. ЛИЧНИ ДАННИ

24. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

25. С участието си в този Конкурс, номинираните потвърждават, че са запознати с и приемат настоящите Общи условия на Конкурса и изразяват съгласието си с тези разпоредби.

26. С участието си в настоящия Конкурс участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за участие и получаване на наградата и предоставят изричното си съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранявани и използвани от Организатора или упълномощени от него лица съгласно Закона за защита на личните данни. Личните данни включват (но не са ограничени до) име, телефон и имейл адрес. Личните данни могат да бъдат архивирани за статистически и отчетни нужди. Личните данни не могат да бъдат предоставяни на трети лица. Личните данни могат да бъдат използвани от организатора единствено за контакт с участниците.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРСА

27. Конкурсът може да бъде прекратен преди изтичане на обявения период само при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът по независещи от него причини не може да продължи настоящия конкурс.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

28. С участието си в Годишни награди за пътна безопасност участниците и номинираните се съгласяват и приемат предвиденото в настоящите Общи условия.

29. Участниците приемат, че решенията на журито са окончателни и обвързващи за тях. Участниците приемат, че наградата на публиката във всяка категория се определя чрез електронно гласуване. Възражения относно резултатите от гласуването са неприемливи и няма да бъдат уважени.

30. Организаторът и партньорите си запазват правото да правят промени в Общите условия за провеждане на конкурса.

31. Спорове между страните по настоящите Общи условия се решават чрез непосредствени преговори между тях. При непостигане на съгласие всяка от страните може да поиска съдействието на компетентните съдебни органи.

32. При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия, както и за всички неуредени от тях въпроси, се прилага българското законодателство.