Категории

на Годишни награди за пътна безопасност

Подайте заявление за участие, ако сте реализирали инициатива или кампания за пътна бесопасност в следните категории:


С подкрепата на:

Проектът е съфинансиран по програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение на Столична община